Disclaimer

Aansprakelijkheid
De Praktijk voor Innerlijk Leiderschap, hierna te noemen ‘De Praktijk’, nodigt jou uit om alle aangeboden informatie tot je te nemen en je bewustzijn ermee uit te breiden.

De informatie op www.praktijkvoorinnerlijkleiderschap.nl , hierna te noemen ‘deze website’, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De Praktijk kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Praktijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De Praktijk is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Noch aan de inhoud van deze website, noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen, nog van de gebruikte coaching- en ondersteuningsmethoden kunt u rechten ontlenen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Praktijk. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Praktijk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Praktijk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is echter toegestaan onder vermelding van de naam van de Praktijk. Hierdoor kan het gedachtegoed over (Innerlijk) Leiderschap zoveel mogelijk worden verspreid.